Referat från styrelsemöte i Romleborgs samhällsförening 22 juni 2014 kl 11.00-12.30.

Närvarande

Martin Björkman

Anders Hedenstedt

Stig Berntsen

Louise Söderlund   (Sekreterare)

 

Frånvarande: Malin Hedenskog, Jan Erik Andersson, Gabriella Olsson

 

1.       Martin hälsar välkomna och öppnar mötet.

2.       Louise väljs till sekreterare för mötet.

3.       Stig väljs till justerare av protokollet.

4.       Föredragningslista godkänns av mötesdeltagarna.

5.       Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

6.       Mötet godkänner ekonomisk rapport och budget 2015.

7.       Årsmötet hålls som tidigare år i Resös församlingshem kl 10.00 den 22 juli. Möteshandlingarna anslås i god tid vid postlådorna inför mötet, samt hemsidan. Malin bokar församlingshemmet och Louise fixar fika.

8.       Mötet diskuterade det vägslitage som uppkommer då tunga fordon vid olika byggarbeten i området passerar. Mötet beslutade att de stugmedlemmar med byggprojekt på frivilligbasis rekommenderas att bidraga med 1000 kr för slitage av väg.

Deponiområdet för ris nedanför emellan Söderlunds och Lena Kvarby längs med vägen fylls fortfarande med ris fastän det inte skall läggas något där mellan 1 juni och 31 augusti. Louise tar fram två skyltar med information till boende på ön.

Extra städdag den 10 juli kl 10-12. Städning koncentreras till deponiområdet och strand.

Festkommittén har haft problem att hitta lämplig lokal för stugföreningens sommarfest och föreslog att man i framtiden hyr eller faktiskt köper in ett tält och möbler för 70-90 personer. Ett inköpt tält skulle kunna hyras ut på övrig tid. Förvaring och ansvar för uthyrning måste lösas. Mötet beslutade att ta upp frågan och kalkyl på årsmötet.

9.       Nästa styrelsemöte sker under hummerfiskets början i september. Martin skickar ut möteskallelse.

10.   Mötet avslutas.