Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Romleborgs samfällighetsförening  2006-07-11.        

 

§ 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

 

§ 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman.

 

§ 3. Till sekreterare valdes John Forsell.

 

§ 4. Utsågs Martin Björkman och Bo Nylén till justeringspersoner.

 

§ 5. Närvarande : Inge Andersson, Bertil Bjernstam, Christina Björkman, Folke Björkman, Lena Björkman, Martin Björkman, Ninnie Björkman, Öyvin Björn, Åke Boström, Kristina Dufvenberg, Carl-Gustaf Elinder, Solveig Elinder, Lena Enegren, Anders Englund, John Forsell, Gösta Fredriksson, Anne-Merete Hanneborg, Anders Hedenstedt, Erika Hedenstedt Appelgren, Lars Hedenstedt, Agneta Jacobsson, Bert Johnsson ( också med fullmakt för Charlotta Fröander ), Karin Kempe, Georg Lantz, Erik Lundh, Marie Magnusson, Lars Malm, Bo Nylén, Siv Nylén, Eric Olafsson, Knut Rabe, Kerstin Svensson, Per-Olof Stolt, Louise Söderlund, Sven-Olof Söderlund, Magnus Sörebö, Helene Tranell, Margareta Tranell ( också  för med fullmakt för Michael Tranell ) och Kent Östling.

 

§ 6. Martin Björkman och Anders Hedenstedt redogjorde för huvuddragen i den vid mötet utdelade verksamhetsberättelsen för 2005 ( bilägges ).

 

§ 7. Revisionsberättelse upplästes av Kent Östling ( bilägges ).

 

§ 8. Föreningsstämman beslöt godkänna verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, att årets förlust på 12.592:18 överförs i ny räkning samt att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2005.

 

§ 9. Konstaterades att inga motioner inkommit.

 

§ 10. Framlagt förslag till ersättning per verksamhetsår för styrelse och revisorer godkändes : 20.000 till ordförande, 2.000 till var och en av övriga styrelseledamöter samt 500 till var och en av revisorerna.

 

§ 11. Anders Hedenstedt framlade förslag från styrelsen på driftbudget för 2007 på 50.000 ( bilägges ). Stämman godkände budgetförslaget.

 

§ 12. Martin Björkman och Anders Hedenstedt redogjorde för uppskattade kostnader för VAprojektet ( bilägges ). Från dessa framgår att kostnaderna hittills ligger på 5.545.000 då ca 2/3 av projektet färdigställts. Återstående arbeten beräknas kosta 3.300.000 vilket ger en totalsumma på 8.845.000. Investeringen per fastighet i centralsystemet blir 140.000. Till detta kommer en serviskostnad på ca 25.000.

Vårt projekt blir dyrare än ursprunglig beräkning främst  p.g.a. mer berg än väntat, 35 %, en sträng vinter och en underskattad kostnad för återställning och bortforsling av sprängmassor.

Det betonades emellertid att vi bygger billigare än kommunen och andra liknande projekt på västkusten. Vårt nät får också kommunal standard.

 

§ 13. Styrelsen lade fram förslag till utdebiteringslängd, vilken bilägges. Stämman beslöt att utdebitering enligt denna längd skall ske med inbetalning den 31 oktober 2006. Angivna summor kommer att rundas av neråt till närmsta tiotusental. Dröjsmålsränta utgår med 10 %. Utdebiteringen den 31 oktober är en delbetalning. Slutbetalning kommer att ske under våren 2007, när projektet är avslutat.

 

§ 14. Styrelsen omvaldes i sin helhet :  Martin Björkman, Bertil Bjernstam, Anders Hedenstedt, John Forsell, Helene Tranell, Karin Kempe och Lena Björkman  liksom revisorerna : Hans Cappelen-Smith och Kent Östling med Johan Forsell och Knut Rabe som suppleanter. Även valberedningen omvaldes : Jens Söderlund och Öyvind Hafslund.

 

§ 15. Martin Björkman lämnade information i vattenfrågan. Vi får troligen kommunalt vatten vecka 29. Hittills i år är vattnet kostnadsfritt. När kommunala vattnet kopplas in delas vattenkostnaderna för 2006 lika mellan dem som beretts möjlighet till kommunalt vatten i etapp 1. År 2007 delas vattenkostnaderna lika av alla fastigheter fram till dess att vattenmätare inmonterats i resp. fastighet.

 

§ 16. Fastighetsägarna i etapp 1 kallades genom John Forsell i Grönområdeskommittén till ett par timmars sly- och grenröjning tisdagen den 18 juli kl. 10.00. Samling vid Romleborgsportalen.

 

§ 17. Michael Tranell har tillerkänts 5.000 av föreningen för dragning av ledningar över hans tomt. Michael meddelade skriftligen att han efterskänker dessa medel plus 2.000 till en fond att handhas av styrelsen. Fondens syfte skall vara att befrämja grannsämja och allmän trevnad. Stämman och styrelsen accepterade med uppskattning denna fond.

 

§ 18. Fastighetsägaren till Resö 12:1 har framfört önskemål om ersättning från fastighetsägarna för merkostnader i samband med framtagning av den nya planen. Denna merkostnad uppgavs ligga i storleksordningen 150.000.

Konstaterades att samfällighetsföreningen ej har mandat att utdebitera denna kostnad. Mötet återremitterade frågan till styrelsen som fick i uppdrag att upp frågan vid nästa årsmöte.

 

§ 19. Lena Jonsson informerade om tidigare beslut att Harry Carlssons udde skall hållas hundfri. Lena åtog sig att sätta upp nya skyltar.

 

§ 20. K-G Elinder väckte frågan om vad som skall hända med Harry Carlssons brygga. Rivning eller upprustning ? Konstaterades att badudden utgör en unik miljö och en kommitté tillsattes för att penetrera frågan om bryggan och piren. K-G Elinder utsågs till sammankallande och kallar berörda bryggintressenter ( Fredriksson, Östman, Andersson Kardebratt, Stolt, Kvarby, Elinder, Olsson, Thorn m.fl).

 

                                                           

                                                            Justeras:

 

 

John Forsell                             Martin Björkman            Bo Nylén

sekreterare                                           ordförande                               justeringsperson

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Budget- och kostnadsfördelningsförslag.

 

Kostnader eller delkostnader fördelas på den verksamhet de hör till när detta är uppenbart.

 

Anläggningskostnaden för VA-systemet inkl. iordningställda vägar fördelas lika på vatten och avloppssystemen.

 

Räntekostnader för byggkreditivet räknas som ränta under byggnadstiden och förs till anläggningskostnaden(dvs påverkar inte resultaträkningen under byggnadstiden utan höjer anläggningskostnaden). Alla kostnader kommer till slut att betalas av medlemmarna så det påverkar inte medlemmarnas totala utgifter.

 

Driftkostnaderna(förbrukningsavgifterna) för vatten under 2006 fördelas lika på de fastigheter som har anslutningsmöjlighet i och med etapp1. Från och med 2007 fördelas de lika på alla fastigheter tills vi fått in vattenmätare.

 

Drift- och administrationskostnader av allmän karaktär som bokföring etc fördelas lika på de tre områdena VA, vägar och grönområden.

 

Driftbudget för 2007

 

Styrelseersättningar                   6x2000:- =       12 000:-

Ordförande                                                      20 000:-

Förra åretsförlust                                              12 592:-

Återfört till anläggningens byggande                   -8 767:-

Bankavgifter,bokföring od ca                            14 175:-

Summa 2007                                                    50 000:-

 

(Om inte räntan förs över till anläggningskostnaden tillkommer 8767:- + drygt 125 000:- = 135 000:-. Total driftbudget blir då 185 000:-. Det förutsätter att alla betalar huvuddelen av investeringen senast den

31 oktober.)

 

Anders Hedenstedt

Kassör

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedömd kostnad för VA-projektet.

  

Etapp 1

Kostnader tom maj                                         3 845 000:-

Kostnader juni                                                   500 000:-

Kommunen anslutningsavgifter juni 1 200 000:-

Summa före sommaren                                   5 545 000:-

 

Etapp 2 efter sommaren

Kostnader= 60% av etapp1(4 345 000:-)          2 600 000:-

Kommunen anslutningsavgift                             700 000:-

Totalt                                                             8 845 000:-

 

Investering per hus i centralsystemet inkl anslutningsavgift blir med 63 hus och 8 845 000:-      

                                                                      140 000:-/hus

 

Gamla Internetkalkylen 50 hus                         114 164:-/hus

 

Muntlig information årsmötet                           150 000:-/hus inkl servis

ā ca 25 000:-

 

I verkligheten varierar kostnaden per hus pga olika andelstal. För hus utan urinseparering blir kostnaden ca 150 000:-/hus exkl. servis i st för de 140 000:-/hus ovan.

 

Våra byggkostnader(4 345 000 :- ) för etapp 1 som omfattade 1472 m grav

motsvarar 2950:-/m. Kommunen har byggt 580m för minst 3 000 000:- vilket motsvarar 5170:-/m. De har då byggt en större pumpstation än vi bygger, men då återstår en kostnad för mer berg än upphandlingsunderlaget förutsatte. Vi bygger alltså kommunal standard till en mycket låg kostnad.